top of page

מועדון המערות הישראלי הוא מועדון המערות היחיד בישראל
המוכר על-ידי ה-National Speleological Society

תחום המערנות הוא חדש יחסית אולם עדיין הספיק בעשרות השנים האחרונות לגבש צורה, כאשר המבנה הארגוני הקטן ביותר שמאגד מערנים תחתיו הוא: מועדון מערות. במדינות רבות בעולם קיימים מועדוני מערות שונים אשר אליהם משתייכים מספר מצומצם של מערנים אשר חברים באותו המועדון. מועדונים אלה מוציאים טיולים למערות, מציעים הכשרה, למידה ותרגול של איך לטייל בבטחה במערות מבלי לפגוע בהן, ובאופן כללי מספקים מסגרת ללימוד אודות תחום המערנות. רוב מועדוני המערות יקבלו בברכה חברים חדשים הסקרנים לגבי עולם המערות.

 

בארצות גדולות יותר כמו צרפת, בריטניה וארה"ב, נוסדו גופים גדולים המאגדים תחתיהם את מועדוני המערות הפעילים באותן ארצות. ה-National Speleological Society (או בקיצור, NSS), הוא גוף שכזה המאגד תחתיו את כל מועדוני המערות (המכונים Grottos) הפזורים במדינות השונות בארה"ב.

 

במדינות אחרות בעולם, קיימים מועדונים בודדים אשר אינם שייכים לגוף גדול מייצג כזה או אחר ולכן גופים כמו ה-NSS בוחרים לספח אותם אליהם כדי שיפעלו תחת פיקוחם. סיפוח שכזה משמעו הצבת סטנדרטים טכניים בינלאומיים בתחום המערנות, החלפת מידע מקצועי בין ה-NSS לבין חברי המועדון, קשרים בין המועדון לבין מועדונים אחרים הפועלים גם הם תחת ה-NSS והשתתפות חברי המועדון באירועים בינלאומיים של ה- NSS.

ב-6.13.19 ה-NSS הכירו במועדון המערות הישראלי כמועדון המערות הרשמי היחיד בישראל הפועל תחת ה-NSS!

NSS01.jpg
bottom of page